Sexuella övergrepp har ofta en djupgående inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa. Forskning visar att det inte enbart är de omedelbara effekterna av sexuella övergrepp som påverkar individen.

Det kan även leda till sjukdomar långt senare i livet. Den som har blivit utsatt för sexuellt våld får sällan svåra fysiska skador i samband med övergreppet. Många drabbas dock av en akut stressreaktion.

Omständigheterna vid övergreppet och det efterföljande förloppet påverkar de långsiktiga konsekvenserna. Omvärldens bemötande och reaktioner efter övergreppet kan också påverka den utsattas förutsättningar att hämta sig och gå vidare.

 

Långsiktiga fysiska effekter

Ett stort antal studier visar att sexuella övergrepp även kan ha långsiktig negativ inverkan på offrets fysiska hälsa. En betydande del av den ökade sjukligheten tros bero på långtidseffekterna av PTSD.

PTSD påverkar individens stresshormonnivåer, som i sin tur inverkar på komplexa hjärnfunktioner. Allt från minnesfunktioner till inlärningsförmåga påverkas negativt. Den störda balansen av stresshormoner i kroppen vid PTSD kan leda till en rad fysiska symtom och sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar, infektioner, inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Flera av de vanligaste kroniska smärttillstånden, till exempel fibromyalgi, kroniska buksmärtor och kroniska underlivssmärtor, har kopplingar till sexuella övergrepp.

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av smärta och känslighet vid beröring och är en vanlig anledning till långtidssjukskrivning framför allt bland kvinnor. Risken att utveckla fibromyalgi är tre gånger så stor för kvinnor som har utsatts för våldtäkt jämfört med kvinnor i allmänhet. Kvinnor som utsatts för våldtäkt utvecklar också i stor utsträckning kroniska smärttillstånd i underlivet.

Källa nck.uu.se

 

En stor andel av dem som utsatts för sexuella övergrepp upplever allvarliga psykiska stressreaktioner någon gång efter övergreppet med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, som en relativt vanlig följd.

PTSD är ett allvarligt och långvarigt ångesttillstånd som kan uppstå efter svårt traumatiska upplevelser. PTSD yttrar sig på olika sätt, men har alltid inslag av tre typer av psykiska symtom: återupplevande, undvikande av det som påminner om händelsen och överspändhet.

Symtomen vid PTSD liknar dem som finns vid en akut stressreaktion. Skillnaden är att en akut stressreaktion per definition pågår som längst fyra veckor. Människor som lider av PTSD efter att ha utsatts för sexuella övergrepp uppvisar påtagligt sämre livskvalitet än genomsnittsbefolkningen.

Källa: nck.uu.se

 

Symtom vid PTSD

 

Återuppleva händelsen

Helt utan förvarning kan den traumatiska händelsen komma upp till ytan och återupplevas i sin helhet eller delar av den. Känslan i kroppen är obehagligt levande och ger intensiv ångest och toxisk stress. Detta skapar ofta symtom som hjärtklappning och andra kamp-, flykt- och frysreaktioner. Minnesbilder, som kallas flashbacks, kommer ofta i samband med insomnande i form av mardrömmar.

 

Undvikande

Det är svårt att reglera känslor för den som drabbas av återkommande minnesbilder. Därför gör personen ofta allt den kan för att undvika det som kan trigga igång minnesbilderna att kommer upp.

 

Överspändhet

De undvikande strategier som utvecklas märks i kroppen genom att kroppens egen förmåga att reglera lugn och ro försvinner.