Andra

 

Nu är dags för Andra Nordiska Konferensen om Sexuellt Trauma 27-30 april 2017 i Uppsala, Sverige. 

Enligt rapporten Våld och Hälsa - En befolkningsundersökning av NCK, Uppsala universitet bär 1,7 miljoner svenskar på erfarenheter och minnen av sexuellt våld från sin barndom. Hur ser det ut i övriga norden? Vilka konsekvenser har vi att vänta när människor lever med traumatisk stress under längre tid? Hur kan dessa konsekvenser förebyggas? Vilka vetenskapliga behandlingsmetoder respektive beprövad erfarenhet finns? HOPP arbetar utifrån traumamedveten omsorg vad innebär det?

Vuxna som berättar har i bästa fall fått frågan om sexuellt trauma en gång i livet vilket gjort att de sällan svarat på frågan. Idag berättar kvinnor om sin utsatthet i större utsträckning än män. Oavsett könstillhörighet ska vi ha kunskap om hur vi ska bemöta den som varit utsatt.

 

Barn och unga idag behöver skydd. Hur ska ett fungerande barnskyddssystem se ut? Hur ska en fungerande utredning se ut? Vad kan vi göra för att stärka barnskyddet? Vad kan vi lära av varandra, vad säger vetenskap och beprövad erfarenhet?

 

Barns berättelser, hur kan vi förstå dessa? Om förhör av barn. Endast 3 procent per år döms för sexualbrott, en färre del är mot barn. I en demokrati har barn rätt till skydd, rehabilitering och social återanpassning.

 

Många som växer upp med ett obearbetat sexuellt trauma utvecklar posttraumatisk stressyndrom, missbruk med mera. Vilken upprättelse får vuxna som utsatts under sin uppväxt? Hur blir det med relationer?

 

Vad kan samhället göra för att stärka upp preventionsnivåerna? Vilka signaler och symtom finns hos barn i olika åldrar? Många bär på misstankar om sexuellt trauma och har inte kunskap om hur en gör med misstanken. Det är inte alltid barn får det skydd som en har trott finns, vad kan du göra för att finnas till hands.

 

Sexuellt utåtagerande beteende, promiskuitet och prostitution hänger samman. Koppling finns mellan droger och sexuella trauma från tidig barndom, hur ser den ut?

 

Vi tar också upp ungdomars psykiska ohälsa med kopplingen till sexuella övergrepp.

 

Våga fråga barn, unga och vuxna om sexuellt trauma är viktigt. Än viktigare är att stå kvar när de berättar och att då veta vad som ska göras.

 

Nordiska ländernas preventionsnivåer presenteras.

 

 

Socialt program finns under konferensen.