Regeringskansliet i Sverige har skickat följande bidrag till Nordiska Ministerrådets Konferens om Konsekvenser av sexuella övergrepp i barndomen 2015.

Regeringskansliets svar som PDF läser du genom att klicka på länken eller läs innehållet nedan. 

 

Landebidrag om senfølgerområdet i Sverige
Udarbejdet af Departementssekreterare: Enheten för familj och sociala tjänster, Barnkonventionssamordning, Socialdepartementet, Regeringskansliet, Stockholm.

 

Hvad kendetegner indsats/tilbud/hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen? 
Svaren på fråga 1 och 2 sammanfaller till stor del: 

Insatser till vuxna som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen i Sverige sker i huvudsak enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom den ordinarie verksamheten på lokal nivå. Socialtjänstlagen stadgar att en person vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt har rätt till stöd och hjälp av socialtjänsten i den kommun där personen vistas. Det finns inga särskilda bestämmelser i lagen om just den här målgruppen, vuxna med följder av sexuella övergrepp i barndomen, och vi känner heller inte till insatser inom den kommunala socialtjänsten som specifikt riktar sig till dem. 

En vuxen som varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen kan även vända sig till vårdcentral eller vuxenpsykiatrin inom hälso- och sjukvården. Inte heller här känner vi till enheter specifikt inriktade mot dem. Inom några landsting, den regionala huvudmannen för hälso- och sjukvården, finns kris- och traumacenter som möjligen möter denna patientgrupp. Det är möjligt att få del av psykoterapi via remiss från hälso- och sjukvården.

Utöver detta finns möjlighett till hjälp och stöd från frivilligorganisationer. För barn som utsatts för sexuella övergrepp finns en specialistenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP-Elefanten i Linköping.


Regeringens intention är att verka för förebyggande insatser och tidig upptäckt av barn som utsatts för övergrepp. Socialstyrelsen arbetar, på regeringens uppdrag, för tillfället med två projekt som syftar till att genom utbildning stödja personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård att på ett tidigt stadium uppmärksamma barn och vuxna som kan ha erfarenheter av sex mot ersättning, en företeelse som för en majoritet med sådana erfarenheter är kopplad till erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen.

 

Hvordan er indsatsen/tilbuddet/hjælpen organiseret?
Se ovan.

 

Beskriv eventuelle udfordringer i organiseringen
Bristande insatser riktade till denna patientgrupp. Denna grupps är, som vi beskrivit ovan, hänvisade till det breda ordinarie stödet inom såväl kommunernas socialtjänst som hälso- och sjukvård. För den enskilda är det svårt att veta vart hon eller han kan vända sig för att få stöd. Här fyller frivilligorganisationer en viktig roll.


Særlig viden om målgruppen
Barn som utsätts för sexuella övergrepp berättar ofta inte för vuxenvärlden; Stiftelsen Allmänna Barnhuset har av regeringen beviljats medel för att genomföra en informationsinsats om att minska riskerna för sexuella övergrepp mot barn. Bland annat ska Europarådets kampanj ”One in Five”, alltså att ett av fem barn berättar att det blivit utsatt för övergrepp, anpassas till svenska förhållanden. Syftet är att ge barn och unga, föräldrar och yrkesverksamma kunskap och verktyg för att arbeta med tidig upptäckt och förebyggande insatser kring sexuella övergrepp inkluderande internetrelaterad sex. Insatsen ska på sikt leda till ökad kunskap bland barn och vuxna om hur det är möjligt att minska barns utsatthet för sexuella övergrepp.


Stiftelsen Allmänna Barnhuset gav 2013 ut Krisbemötande för tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt – en handbok/Krisgrupp för behandling av våldtagna tonåringar – en handbok. Boken, av Eva Zachrison, är en konkret vägledning om ett tvärprofessionellt bemötande i samband med att en tonåring kommer till sjukvården efter att ha utsatts för våldtäkt. Den innehåller också en beskrivning av hur man kan arbeta med att ge ungdomar stöd i grupp för dem som behöver fortsatt stöd.